Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

CARLA hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy

willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. CARLA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in

ieder geval:

- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

- Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om je nadrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

je persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en

deze respecteren.

Als CARLA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door CARLA verwerkt ten behoeve van de

volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;

- Communicatie zoals uitnodigingen, onderzoek, loyaliteitsprogramma en servicedoeleinden;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CARLA de volgende persoonsgegevens van je vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Geboortedatum.

Je persoonsgegevens worden door CARLA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie

voor maximaal 7 jaar;

- Totdat je aangeeft dat je niet meer bij ons geregistreerd wilt staan.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door CARLA verwerkt ten behoeve van de

volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijving formulier nieuwsbrief;

- Opgeven van de gegevens in de winkel.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CARLA de volgende persoonsgegevens van je vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door CARLA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat je aangemeld bent. Je kunt je altijd uitschrijven.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (La posta)

- Website bouwer Mijn webwinkel.nl.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

CARLA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn

verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens CARLA van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden

aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je

ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

CARLA, Middenweg 34,1097 BP Amsterdam. Info@carlavoorvrouwelijkemode.nl. 020-4657020.

 

 

 

 

© 2016 - 2024 carla | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel